หน่วยบริหารและธุรการ
(Central Administrative Office Unit)

ca-01
right arrow งานบริการ: หน่วยบริหารและธุรการ ให้บริการงานสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ งานเครือข่ายสารสนเทศ ตลอดจนให้บริการห้องจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต ให้บริการเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (http://clgc.agri.kps.ku.ac.th)

บุคลากร
suparp นางสุภาพ  ทองคำ  (Mrs. Suparp Thongkum)
ประวัติการศึกษา: ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   

pathomporn นางปฐมพร  โพธิ์นิยม  (Mrs. Pathomporn Poniyom)
ประวัติการศึกษา: บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   

phitsanu นายพิษณุ  บุญศิริ  (Mr. Phitsanu Bunsiri)
ประวัติการศึกษา: วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   

khanitta นางสาวคณิตฐา  ชินวงษ์เขียว  (Ms. Khanitta Chinwongkhiew)
ประวัติการศึกษา: บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

numaoy นางน้ำอ้อย  เหลืองน้ำเพ็ชร  (Mrs. Numaoy Luengnumpet)
ประวัติการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   

chalao นางเฉลา  แกสันเทียะ  (Mrs. Chalao Kaesanthia)
ประวัติการศึกษา: บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยทองสุข
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   

chamnan นายชำนาญ  คงทัพ  (Mr. Chamnan Khongtap)
ประวัติการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   

samon นางสมร  พึ่งนุสนธิ์  (Mrs. Samon Phuengnuson)
ประวัติการศึกษา: ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนทุ่งขี้อ้าย (วันครู)
ตำแหน่ง: พนักงานเกษตรพื้นฐาน
   
   
   

ดาวน์โหลด
  13 18  แบบขอใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ (ศป. 1) Word | Pdf