นิทรรศการทางวิชาการ
banner3

งานวิจัย

 
 
 1. การใช้ถุงพลาสติกดำเป็นภาชนะบรรจุในกระบวนการทำปุ๋ยหมัก
  ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และคณะ
 2. ผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวด้วยการใช้วิธีกลและสารเคมี
  เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง
 3. พันธุ์ถั่วฝักยาวของหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
  หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
 4. องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านรสเปรี้ยว
  ศิริพรรณ สุขขัง และคณะ
 5. องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography
  ภคพร สาทลาลัย และคณะ
 6. การใช้ประโยชน์จากน้ำมันเมล็ดผลไม้
  สุรัตน์วดี จิวะจินดา และคณะ
 7. เทคนิคการตรวจสอบสภาพปลอดดีเอ็นเอของยีสต์บนผิวใบพืช
  มณี ตันติรุ่งกิจ
 8. ความหลากหลายของยีสต์ที่แยกได้จากดอกไม้หอมและกิจกรรมของเอนไซม์อินเวอร์เทส
  ชมนาถ เกิดคง
 9. การขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน
  รงรอง หอมหวล และคณะ
 10. ผลของสารละลายอาหารเสริมพืชต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าว
  ศิริวรรณ ทิพรักษ์ และคณะ
 11. MANGO LEAF ASSAY, an Effective Technique for Plant Pathological Research
  นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง

งานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

 
 
 1. ผลของ WO ต่อประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และผลผลิตของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1
  เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง
 2. ผลของ GN ต่อลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1
  เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง และ อตินุช แซ่จิว
 3. โครงการการศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์
  วุฒิชัย ทองดอนแอ และคณะ

อนุสิทธิบัตรและผลงานที่ได้รับรางวัล

 
 
 1. Photonic crystal structure of wing scales in Thai butterflies, Euploea mulciber and Troides aeacus
  ปุณยวีร์ เดชครอง และคณะ
 2. โครงการการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม
  ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
 3. พฤกษเคมีของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด จังหวัดตราด
  สมนึก พรมแดง และ สรัญญา วัชโรทัย
 4. การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง
  นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง และคณะ
 5. ราที่แอบแฝงบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
  นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง และคณะ

งานบริการวิชาการ

 
  งานบริการวิเคราะห์
 
 1. การบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/น้ำเสีย
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 2. งานบริการทางเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
  หน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
 3. การวิเคราะห์กรดไขมันในน้ำมันพืชด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
  หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี
 4. การให้บริการการสกัดสาระสำคัญ และ น้ำมันหอมระเหยจากพืชและสมุนไพร
  หน่วยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 5. การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
  หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์
 6. การบริการกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่องานวิจัย
  หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
  การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีหน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 2. วัสดุปลูกคุณภาพสูง ทำง่ายๆ มีประโยชน์เยอะ
  อุดม แก้วสุวรรณ์ และ ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
  สุรัตน์วดี จิวะจินดา
 4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
  ภคพร สาทลาลัย และคณะ
 5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  ภคพร สาทลาลัย และคณะ
 6. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
  มณฑา วงศ์มณีโรจน์ และคณะ
 7. โครงการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพการเกษตร "แม่บ้านปลอดสารพิษและพลังงานทดแทน"
  ศิริวรรณ ทิพรักษ์ และคณะ
 8. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่านและน้ำส้มควันไม้
  ศิริวรรณ ทิพรักษ์ และคณะ

ผลิตภัณฑ์

 
 
 1. ชุดทดสอบวัดปริมาณออกซิเจนละบายน้ำภาคสนาม (DO Test kit)
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 2. เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก
  หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 3. น้ำหมักสูตรเข้มข้นเพื่อใช้ในการเกษตร
  ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และคณะ
 4. เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย น้ำมันหอมระเหย ผ้าเย็น Fresh-D สบู่ธรรมชาติ
  สุรัตน์วดี จิวะจินดา
 5. ชาสมุนไพร
  สุรัตน์วดี จิวะจินดา และ ภคพร สาทลาลัย

dl ดาวน์โหลดโปสเตอร์งานวิจัยได้ที่นี่