ที่พัก (โปรดสำรองที่พักด้วยตัวของท่านเอง)

หอพักนานาชาติ

inter
โทร. 034-355585 และ 034-585593

แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม

saen palm
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-355168 และ 034-355166
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th