บรรยายพิเศษ

" Thailand 4.0
กับ
นโยบายงานวิจัย "

รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี

วิทยากรโดย
รศ.ดร. สิรี  ชัยเสรี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง

บรรยายพิเศษ

" ความเป็นมาของ

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย

และเรือนปลูกพืชทดลอง "

sl sutham

วิทยากรโดย
ศ.ดร. สุธรรม  อารีกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2529-2535

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง

บรรยายพิเศษ

" Strategy for Public Service for Less or Zero Pesticide Residual in Fresh Vegetables "

sl anothai

วิทยากรโดย
ผศ.ดร.มล. อโณทัย  ชุมสาย
ประธานกรรมการบริหาร GWG Academy for Plant Science, Genetics and Breeding, Green World Genetics (Thailand) Co., Ltd.

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง

บรรยายพิเศษ

" อนาคตงานวิจัย...
กาแฟไทย"

sl nestle

วิทยากรโดย
คุณทาธฤษ  กุณาศล
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง