ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม
 1. แบบขอใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศป. 1)
 2. แบบขอเยี่ยมชมสวนไม้หอม ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 3. ใบรับตัวอย่างวิเคราะห์ (หน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์)
 4. แบบฟอร์มส่งตัวอย่างน้ำ (หน่วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี)
 5. แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน/วัสดุอนินทรีย์ (Inorganic)
 6. แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง พืช/วัสดุอินทรีย์ (Organic)
 7. แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียน
 8. ใบแจ้งการขอรับบริการ (หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร)
 9. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (หน่วยวิเคราะห์ วิจัยดิน พืช และวัสดุเกษตร)

เอกสารเผยแพร่
 1. แผ่นพับแนะนำศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 2. แผ่นพับแนะนำบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และข้อแนะนำการเก็บตัวอย่างน้ำและการส่งตัวอย่าง
 3. ขั้นตอนการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ / น้ำเสีย
 4. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วไป
 5. ข้อแนะนำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย
 6. รางวัลคาวากุชิ
 7. การเก็บตัวอย่างดิน
 8. การเก็บตัวอย่างน้ำ
 9. การเก็บตัวอย่างพืช

แผนที่
 1. แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
 2. แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th