ภาพกิจกรรมศูนย์

m clgc
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสุข 09 ส.ค. 2560
การบรรยายและสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูงเพื่องานวิจัย 24 ก.ค. 2560
การแนะนำกิจกรรมขององค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ในเอเชียและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการรับทุนวิจัยในประเทศญี่ปุ่น 25 พ.ค. 2560
การเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยา 08 มี.ค. 2560
การเรียนการสอนวิชา 02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 03 ก.พ. 2560
งานทำบุญครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 20 ธ.ค. 2559
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 02 ธ.ค. 2559
ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10 01 ก.ย. 2559
การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ 17 พ.ค. 2559
นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 29 มี.ค. 2559
การใช้และดูแลรักษาเครื่องชั่งไฟฟ้า 26 ก.พ. 2559
ความเป็นพิษต่อพืชและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดดจากไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp. 16 ก.พ. 2559
ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 29 ธ.ค. 2558
วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 10 พ.ย. 2558
Studies on morphological and gene expression change during leaf development in rice 02 พ.ย. 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th