Studies on morphological and gene expression change

during leaf development in rice

วันที่ 30 ตุลาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง "Studies on morphological and gene expression change during leaf development in rice" โดย ดร. ปุณยวีร์ เดชครอง นักวิจัย หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยให้แก่บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 22 คน

rice58 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ