วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง
"วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร"
โดยมี นางสาวสุกัลยา กรรณสมบัติ นักวิเคราะห์อาวุโส จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูกพืชทดลอง และบุคลากรของคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย 20 คน

proposal58 t
proposal58 s
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ