ทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

วันที่ 29 ธันวาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดงานทำบุญครบรอบ 35 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การสักการะพระพิรุณ ไหว้เจ้าที่และเทพยดาที่รักษาสถานที่ ไหว้ศาลพ่อปู่
และศาลพระภูมิเจ้าที่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
และหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวา พาโคกทม) พบบุคลากร
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

clgc35 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th