ความเป็นพิษต่อพืชและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดดจาก

ไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 เรื่อง
ความเป็นพิษต่อพืชและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp.
โดย นางสาวศิริพรรณ สุขขัง นักวิจัยปฏิบัติการ หน่วยวิจัยโรคพืชและศาสตร์สัมพันธ์
ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้าฟังบรรยาย 20 คน

siriphan59 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ