การใช้และดูแลรักษาเครื่องชั่งไฟฟ้า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 เรื่อง การใช้และดูแลรักษาเครื่องชั่งไฟฟ้า
โดยวิทยากรจากบริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร
ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในห้องปฏิบัติการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน

weighing59 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th