นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

เข้าใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

วันที่ 29 มีนาคม 2559
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชา
ไวรัสวิทยาเบื้องต้นของพืช (02031441) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน
เข้าใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
โดยมี ผศ.ดร. รัชนี  ฮงประยูร เป็นผู้ควบคุม ดูแลนิสิต

microscope59 2 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ