นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

เข้าใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

วันที่ 29 มีนาคม 2559
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนรายวิชา
ไวรัสวิทยาเบื้องต้นของพืช (02031441) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน
เข้าใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
โดยมี ผศ.ดร. รัชนี  ฮงประยูร เป็นผู้ควบคุม ดูแลนิสิต

microscope59 2 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th