การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์และการสร้างสื่อ

เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 เรื่อง
การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ให้กับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้การเขียนบทความ
เพื่อการตีพิมพ์และการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
ในการผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่นักวิจัยรุ่นต่อไป
วิทยากรโดย ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ หน่วยทรัพยากรชีวภาพด้านแมลง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับการอบรม 14 คน

pubs59 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ