โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10

วันที่ 1 กันยายน 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมจัดฝึกอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 55 คน ในโครงการ
ค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10 (Agriculture Executive Junior Camp)
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 จัดโดย คณะเกษตร กำแพงแสน
ในหัวข้อเรื่อง "Herbal Section: สมุนไพรไม่ตกเทรนด์"
ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

agextjr10 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ