การเรียนการสอนวิชา 02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชา 02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
ให้กับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ปุณยวีร์ เดชครอง นักวิจัยชำนาญการ เป็นอาจารย์พิเศษ
บรรยายในหัวข้อ "Electron Microscope"

microscope60 1 t
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ