การแนะนำกิจกรรมขององค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ในเอเชีย
และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการรับทุนวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การแนะนำกิจกรรมขององค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)
ในเอเชียและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการรับทุนวิจัยในประเทศญี่ปุ่น"
ณ ห้องประชุมบุหงาส่าหรี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

jsps60 t
jsps60 s
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ