การบรรยายและสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูง

เพื่องานวิจัย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "การบรรยายและสาธิตการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลกำลังขยายสูงเพื่องานวิจัย"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ให้กับบุคลากรของ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และผู้สนใจทั่วไป โดยวิทยากรจาก
บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 33 คน

leica60 t
leica60 s
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ