มิติใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสุข

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มิติใหม่แห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสุข"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง วิทยากรโดย
รศ.นพ. สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ ให้กับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สถานีวิจัยกาญจนบุรี และสถานีวิจัยสิทธิพรกฎดากร รวม 71 คน ณ ห้องนนทรีสีทอง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

learning60 t

ฝึกฟังด้วยใจ: เปิดใจคุย - ใส่ใจฟัง

ฝึกเฝ้าดูใจตัวเอง

learning60 s
หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th