ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ

m clgc
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
บรรยายพิเศษ เรื่อง Activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan 17 มิ.ย. 2557
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Safety awareness) 15 พ.ค. 2557
พิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 และมอบรางวัลคาวากุชิ 06 ธ.ค. 2556
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556 01 ธ.ค. 2556
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี 12 พ.ย. 2556
บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ด้านมาตรฐานกับการบังคับใช้ภาครัฐ โดย ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 25 ก.ย. 2556
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 11 ก.ย. 2556
ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ (Road Map) 09 ก.ย. 2556
สัมมนาการบูรณาการแนวคิดเพื่อกำหนดทิศทางของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ใน 5 ปีข้างหน้า 21 ส.ค. 2556
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 28 มิ.ย. 2556
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ฯ 14 มิ.ย. 2556
อบรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง 29 เม.ย. 2556
งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 11 เม.ย. 2556
งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 10 เม.ย. 2556
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการ 02 เม.ย. 2556