ภาพกิจกรรมศูนย์

m clgc
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556 01 ธ.ค. 2556
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 34 ปี 12 พ.ย. 2556
บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้ด้านมาตรฐานกับการบังคับใช้ภาครัฐ โดย ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 25 ก.ย. 2556
งานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 11 ก.ย. 2556
ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ (Road Map) 09 ก.ย. 2556
สัมมนาการบูรณาการแนวคิดเพื่อกำหนดทิศทางของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ใน 5 ปีข้างหน้า 21 ส.ค. 2556
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 28 มิ.ย. 2556
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ฯ 14 มิ.ย. 2556
อบรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง 29 เม.ย. 2556
งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 11 เม.ย. 2556
งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556 10 เม.ย. 2556
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการ 02 เม.ย. 2556
โครงการจัดการองค์ความรู้ รายงานผลงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2555 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ 07 มี.ค. 2556
ทำบุญครบรอบ 32 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ และงานปีใหม่ 2556 20 ธ.ค. 2555
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th