ภาพค่ายวิทยาศาสตร์

m sci camp
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 14 ก.ค. 2560
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 13 มี.ค. 2560
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 18 ก.พ. 2560
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 10 ก.พ. 2560
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 20 ม.ค. 2560
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 05 ต.ค. 2559
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 26 ส.ค. 2559
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 06 ส.ค. 2559
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 ก.ค. 2559
ทักษะวิทยาศาสตร์ ดินและการวิเคราะห์สมบัติของดิน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี 15 ก.ค. 2559
ทักษะปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 18 มิ.ย. 2559
ทักษะวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 28 พ.ค. 2559
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 3 มีนาคม 2559 03 มี.ค. 2559
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 13 ก.พ. 2559
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 5 กุมภาพันธ์ 2559 05 ก.พ. 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th