ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี รวม 74 คน
หัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่
- พลังงานทดแทน-พลังงานชีวมวล (ม. 4)
- ศึกษาโครโมโซมพืช (ม. 5)

nongsua59 2 t
พลังงานทดแทน-พลังงานชีวมวล
ศึกษาโครโมโซมพืช
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th