ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 32 คน
หัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่
- กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
- เจาะโลกจิ๋วผ่านเลนส์
- เรียนรู้...วิเคราะห์น้ำดี - น้ำเสีย
- เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล

scikuskps59 1 t
เจาะโลกจิ๋วผ่านเลนส์
เรียนรู้...วิเคราะห์น้ำดี - น้ำเสีย
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
สรุปการอบรม ข้อเสนอแนะ
scikuskps59 1 s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์