ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี


วันที่ 3 มีนาคม 2559

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการเสริมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลไม้" ให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี จำนวน 22 คน

nongsua59 3 t
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลไม้
nongsua59 3 s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์