ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี


วันที่ 3 มีนาคม 2559

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการเสริมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลไม้" ให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี จำนวน 22 คน

nongsua59 3 t
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลไม้
nongsua59 3 s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th