ทักษะวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จำนวน 28 คน

ben59micro t
ben59micro s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์