ทักษะวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จำนวน 28 คน

ben59micro t
ben59micro s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th