ทักษะปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จำนวน 28 คน

ben59tissue t

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การผสมพันธุ์กล้วยไม้ การเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ
และการเตรียมอาหาร

การใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การฟอกฆ่าเชื้อ
และการย้ายปลูกพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ben59tissue s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th