ทักษะวิทยาศาสตร์ ดินและการวิเคราะห์สมบัติของดิน

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ดินและการวิเคราะห์สมบัติของดิน ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี จำนวน 40 คน

nongsua59 4 t
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์