ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จำนวน 60 คน

ben59 07 30 t

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

pH ของสารละลายกรด-เบส ในชีวิตประจำวัน
การตรวจหาเบต้า-แคโรทีน ด้วยทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี (TLC)
ระบบนิเวศน่ารู้ / ระบบนิเวศของพืชในภาชนะต่างๆ
ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวบ้านปลักไม้ลาย
ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สรุปการฝึกอบรม
ben59 07 30 s ben59 07 30 s2
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์