ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จำนวน 59 คน

ben59 08 06 t

การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่นแสง

มองผ่านเลนส์และการใช้ประโยชน์จากกล้องจุลทรรศน์
สารพัดประโยชน์จากพืช... พืชให้สีธรรมชาติ
การผลิตวัสดุปลูกและการย้ายปลูก
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลไม้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาดูงาน สวนไม้หอม ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
สรุปการฝึกอบรม
ben59 08 06 s ben59 08 06 s2
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์