ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6

วันที่ 20 มกราคม 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี จำนวน 114 คน

nongsua60 1 t

เรียนรู้น้ำดี - น้ำเสีย (ม. 4)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ม. 5)
กล้องจุลทรรศน์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ม. 6)
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์