ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 60 คน

kuskps60 t
เรียนรู้...วิเคราะห์น้ำดี - น้ำเสีย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์งานวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
พลังงานทดแทน...พลังงานชีวมวล
สรุปการอบรม ข้อเสนอแนะ
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์