ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 13 มีนาคม 2560

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 30 คน

swkj60 t

เรียนรู้น้ำดี - น้ำเสีย
ความเป็นกรด-ด่าง การนำไฟฟ้า ความกระด้าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ BOD

เครื่องมือวิทยาศาสตร์หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมึ
การสกัดและการกลั่นน้ำมันหอมระเหย การสกัดน้ำมันในพืชด้วยตัวทำละลาย แก๊สโครมาโทกราฟี
เพื่อการวิเคราะห์กรดไขมันในน้ำมันพืช
swkj60 s
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th