ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6


วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี จำนวน 123 คน

nongsua60 3 t

ดินและการวิเคราะห์สมบัติดิน (ม. 4)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ม. 5)
ความรู้พื้นฐานด้านจุลชีววิทยา (ม. 6)
หน้าแรก | ภาพค่ายวิทยาศาสตร์