ภาพค่ายวิทยาศาสตร์

m sci camp
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 8 สิงหาคม 2557 08 ส.ค. 2557
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 26 ก.ค. 2557
ทักษะปฏิบัติการด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 28 มิ.ย. 2557
ทักษะปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 31 พ.ค. 2557
การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 19 มี.ค. 2557
ก้าวแรกสู่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 01 ก.พ. 2557
ทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 24 มกราคม 2557 24 ม.ค. 2557
ทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 6 ธันวาคม 2556 06 ธ.ค. 2556
ทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี 8 พฤศจิกายน 2556 08 พ.ย. 2556
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 07 ก.ย. 2556
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิชาเคมี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 28 ก.ค. 2556
ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 06 ก.ค. 2556
ทักษะจุลชีววิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 22 มิ.ย. 2556
ปฏิบัติการด้านเคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 21 มิ.ย. 2556
ทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 15 มิ.ย. 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th