ภาพฝึกอบรม

m training
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2 10 เม.ย. 2560
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 45 07 ก.พ. 2560
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 44 15 พ.ย. 2559
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 13 26 ต.ค. 2559
การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 1 08 ต.ค. 2559
การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 24 ส.ค. 2559
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 12 29 มิ.ย. 2559
การใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์สำหรับมะกรูด มะนาว รุ่นที่ 2 04 มิ.ย. 2559
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 42 24 พ.ค. 2559
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 11 29 มี.ค. 2559
การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 1 14 มี.ค. 2559
เทคนิคการเพาะเลี้ยงและรวมโปรโตพลาสต์พืช 13 ม.ค. 2559
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 41 17 พ.ย. 2558
การใช้และดูแลรักษาปิเปต (Pipette) 21 ก.ค. 2558
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่าน และน้ำส้มควันไม้ 22 มิ.ย. 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th