การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม เรื่อง
"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2"
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 29 คน
herb56-2-t
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม