การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1
วันที่ 26-28 มีนาคม 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม เรื่อง
"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย"
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 26 คน
herb56-t
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th