การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1
วันที่ 26-28 มีนาคม 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม เรื่อง
"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย"
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 26 คน
herb56-t
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม