การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรมเรื่อง
"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
มีผู้เข้ารับการอบรม 23 คน
herb58 1 t
herb58 1 s
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม