การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรมเรื่อง
"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
มีผู้เข้ารับการอบรม 31 คน
herb58 2 t
herb58 2 s
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม