การผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่าน และน้ำส้มควันไม้
วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง
“การผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่าน และน้ำส้มควันไม้” ให้แก่เยาวชนที่อาศัยในชุมชนเกษตรกรรม
ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่านและน้ำส้มควันไม้
ทั้งในภาคเกษตร ภาคครัวเรือน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยจัดฝึกอบรม
ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งครูและนักเรียน จำนวน 97 คน โดยฝึกอบรมทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ในเรื่อง
1. ถ่าน-น้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ทั้งภาคการเกษตร ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม
2. กระบวนการเผาถ่านปลอดทาร์ การสร้างเตาเผาเพื่อผลิตถ่าน ถ่านผลไม้ และการทำถ่านอัดแท่ง
3. การทำสบู่ถ่าน และสบู่สมุนไพรในชุมชน
4. การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก โดยใช้ชุดทดสอบ GT - Pesticide Test Kit

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
charcoal t
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม