การใช้และดูแลรักษาปิเปต (Pipette)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง
“การใช้และดูแลรักษาปิเปต (Pipette)” ให้กับบุคลากรในสังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยวิทยากรจาก บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 46 คน
pipette58 t

ดาวน์โหลด Powerpoint เทคนิคการใช้งานปิเปตอย่างถูกต้อง “Guide to Pipetting”
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th