เทคนิคการเพาะเลี้ยงและรวมโปรโตพลาสต์พืช
วันที่ 13-15 มกราคม 2559
หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรมเรื่อง
"เทคนิคการเพาะเลี้ยงและรวมโปรโตพลาสต์พืช"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มีผู้เข้ารับการอบรม 7 คน
protoplast59 t
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม