การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 1
วันที่ 14-15 มีนาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเรื่อง "การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 1"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับการอบรม 65 คน
banana59 1 t
ศึกษาดูงานการปลูกกล้วยหอมอินทรีย์
(อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม)
ศึกษาดูงานการปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่งออก
(กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ. เพชรบุรี)
banana59 1 s
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th