การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 11
วันที่ 29-31 มีนาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเรื่อง "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 11"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับการอบรม 28 คน
fertilizer11 t
ศึกษาดูงานกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก
(ต. เกาะสำโรง อ. ด่านมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี)
ศึกษาดูงานบริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด
(ต. พระแท่น อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี)
fertilizer11 s
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม