ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 12
วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 12"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับการอบรม 21 คน
fertilizer12 t
ศึกษาดูงานกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก
(ต. เกาะสำโรง อ. ด่านมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี)
ศึกษาดูงานบริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด
(ต. พระแท่น อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี)
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th