การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศ

และส่งออกต่างประเทศ

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเรื่อง "การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน
gap59 t
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม