ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 13
วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเรื่อง "ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 13"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับการอบรม 21 คน
fertilizer13 t
ศึกษาดูงานถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศและกลับกองอัตโนมัติ
ณ สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่กาญจนบุรี จำกัด อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี
ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีแบบอัดเม็ด
ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบปั้นเม็ด
ณ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี
fertilizer13 s
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th