การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ

GMP/HACCP รุ่นที่ 1

วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดฝึกอบรมเรื่อง "การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 1"
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน
gap gmp haccp59 t
gap gmp haccp59 s
หน้าแรก | ภาพฝึกอบรม