ภาพฝึกอบรม

m training
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2 17 มิ.ย. 2558
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1 03 มิ.ย. 2558
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 40 19 พ.ค. 2558
Q อาสามุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer รุ่นที่ 8 27 เม.ย. 2558
เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้การเกษตรเพื่อประโยชน์การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว รุ่นที่ 1 10 ก.พ. 2558
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 10 19 พ.ย. 2557
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 39 28 ต.ค. 2557
เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้เกษตรเพื่อประโยชน์การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว รุ่นที่ 2 30 ก.ย. 2557
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 9 10 ก.ย. 2557
การจัดจำแนกจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล รุ่นที่ 2 27 ส.ค. 2557
การจัดจำแนกจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล รุ่นที่ 1 20 ส.ค. 2557
การพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP (มกษ. 9001-2556) 29 ก.ค. 2557
องค์ความรู้ด้านดิน-ปุ๋ยเพื่อพัฒนาการผลิตพืช 07 ก.ค. 2557
เทคนิคการตอนไม้หอมขนาดใหญ่ 26 มิ.ย. 2557
เทคนิคการผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 25 มิ.ย. 2557
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th