ภาพฝึกอบรม

m training
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
Q อาสามุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer 14 พ.ค. 2557
การใช้เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) 30 เม.ย. 2557
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 38 25 มี.ค. 2557
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 8 19 มี.ค. 2557
เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 7 22 ม.ค. 2557
การปลูกและดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก 14 พ.ย. 2556
เทคนิคการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ (ไม้หอม) รุ่นที่ 1 07 ก.ย. 2556
เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้หอมขนาดใหญ่ รุ่นที่ 1 06 ก.ย. 2556
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชน 03 ก.ย. 2556
การขยายพันธุ์ การผสมพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย 29 ส.ค. 2556
เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 6 27 ส.ค. 2556
การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 05 ส.ค. 2556
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2 18 ก.ค. 2556
เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกเพื่อการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง รุ่นที่ 2 25 มิ.ย. 2556
การผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 1 24 มิ.ย. 2556
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์  034-351-399  โทรสาร  034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th