ภาพฝึกอบรม

m training
กรอง
ชื่อ วันที่สร้าง
การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 05 ส.ค. 2556
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 2 18 ก.ค. 2556
เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกเพื่อการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง รุ่นที่ 2 25 มิ.ย. 2556
การผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออก รุ่นที่ 1 24 มิ.ย. 2556
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 37 16 พ.ค. 2556
เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกเพื่อการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง รุ่นที่ 1 07 พ.ค. 2556
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย รุ่นที่ 1 26 มี.ค. 2556
เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 5 19 มี.ค. 2556
การขยายพันธุ์ การผสมพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย 15 ก.พ. 2556
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย รุ่นที่ 5 11 ก.พ. 2556
เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า รุ่นที่ 4 21 ม.ค. 2556